-
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia
*
:
18 2014. -
April 18, 2014. Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia

Personal portraits of participants of round table

Double portraits of participants of round table

Triple portraits of participants of round table

  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67a
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67b
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67c
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67d
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67e
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67f
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67g
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67h
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67i
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67j
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67k
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67l
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67m
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67n
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67o
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67p
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67q
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67r
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67s
  -  .  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67t
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67u
  -  .
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67v
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67w
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67x
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67y
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67z
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67za
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zb
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zc
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zd
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67ze
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zf
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zg
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zh
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zi
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zj
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zk
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zl
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zm
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zn
  -  
Round table Ukraine - the sights of the citizens of Russia lo67zo
:
-
St. Petersburg
:
..
T.B.Vedernikova

.
Alexandra Krylenkova

.
Tatiana Leysha

.
Eugenia Litvinova

.
Sergy Luntz

..
Helen G. Malysheva

..
Natalie N. Martyakova

V
Party of V December

Piter against Putin
:
chronology:
-
Russian-Ukrainian war

Ը .
Andrew Fyodorov
:
video
:

Vsesvit
@Mail.ru