1
The picket # 1
*
===> ===>
:
31 2022. 1
July 31, 2022. The picket # 1

:
Khabarovsk
placard
- {pt3199}
Resignation to Putin
31  2022.   1
July 31, 2022. The picket # 1 newtimes.ru
:

..
Vladimir V. Putin
:

Vsesvit
@Mail.ru