Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev
*
:
22 2020.
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev

( --), , , , .
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122an
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bo
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ab
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ac
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ad
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ae
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122af
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ag
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122aj
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ak
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122al
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122am
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ao
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ap
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122aq
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ar
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122as
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122at
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122au
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122aw
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122az
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ba
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bb
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bc
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122be
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bf
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bh
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bi
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bk
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bl
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bn
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bq
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bs
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bu
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bw
:
-
St.-Petersburg
placard

22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122aa
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bp

! {pt1962}
!
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bt

Nemtsov bridge

colours of Ukrainian flag

I against Putin
portrait
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ah
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ai
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122av
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ax
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ay
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bd
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bg
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bj
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bm
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122br
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bv
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bx
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122by
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122bz
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122ca
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122cb
22 2020.    
January 22, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev 200122cc
:
15 2020.
January 15, 2020. Presentation of book Sandarmokh the place of memory by Yury Dmitriyev

..
Victor M. Anufriyev

.
Peter Voskresensky

..
Yury A. Dmitriyev

.
Natalia Yevdokimova

.
Daniel Klodt

..
Catherine Y. Klodt

.
Alexander Krylov

.
Svetlana Kulchitskaya

..
Eugenia E. Litvinova

..
Valentin V. Nikitchenko

Piter against Putin
:
chronology:

..
Tatiana S. Pozdnyakova

.
Nina Popova

..
Anatoly Y. Razumov

.
Leonid Romankov

.
Vladimir Sadovsky

Sandarmokh

.
Natalia Sokolovskaya

..
Olga V. Starovoytova

.
Sergy Shirokov

.
Alexander Shishlov

:

Vsesvit
@Mail.ru